NAPOJENÍ NA VODOVOD

shadow

 1. Home
 2. /
 3. Služby a ceníky
 4. /
 5. Napojení na vodovod

Základní informace

 • investorem nově budované vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejný vodovod připojují
 • náklady spojené s opravou a údržbou vodovodní přípojky na veřejném pozemku hradí provozovatel
 • náklady spojené s rekonstrukcí vodovodní přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti
 • vlastníci objektů určených k demolici na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění vodovodní přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být předem písemně dohodnut s provozovatelem
 • provozovatel je účastníkem řízení v řízení o vydání stavebního povolení nebo územního souhlasu na vodovodní přípojku. Přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. V momentě napojení uzavře investor s provozovatelem písemnou smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu.
 • umístění vodovodní přípojky a vodoměru navrhne projektant a předloží k odsouhlasení provozovateli

1. Kam se obrátit ?

V případě stanoviska a vyjádření k projektu na pana Lukáše Valoucha
email: valouch@vhs-sitka.cz
telefon: +420 585 004 415
mobil +420 731 505 948
Po – Pá: 6:30 – 15:00

V případě napojení nemovitosti na vedoucího provozu vodovodů Jaroslava Pudela
email: pudel@vhs-sitka.cz
telefon: +420 585 004 420
mobil: +420 736 535 330
Po – Pá: 6:30 – 15:00

2. Jak postupovat při napojení?

 • u naší společnosti zjistit polohu a ověřit si možnost připojení na veřejný vodovod (kapacita, technický stav, atd.). Pokud je připojení možné, zajistit zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky a dokumentaci odsouhlasit naší společností
 • zajistit vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků, vyřídit povolení rozkopávek pokud to bude navržená trasa vyžadovat
 • vyřídit stavební povolení, územní souhlas u příslušného stavebního úřadu
 • uzavřít smlouvu na realizaci montérských prací přípojky s naší společností
 • po dokončení přípojky zajistit kolaudační rozhodnutí
 • před podáním žádosti započetí s užíváním stavby, popř. kolaudačního rozhodnutí, nebo kolaudačního souhlasu vodovodní přípojky předat naší společnosti dokumentaci skutečného zaměření vodovodní přípojky odborným geodetem. Po předání zaměření bude osazen vodoměr.
 • odběr vody z veřejného vodovodu je možný až po podpisu smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu.
Hlu-(3)