CENÍK VODNÉHO A STOČNÉHO

shadow

  1. Home
  2. /
  3. Služby a ceníky
  4. /
  5. Ceník vodného a stočného

Vodné – úplata za pitnou vodu a její dodání.
Stočné – úplata za odvod odpadních vod a jejich čištění.

Vodné a stočné se skládá z celé řady dílčích položek – odpisy infrastruktury, nájemné hrazené vlastníkům infrastruktury, energie spojená s čerpáním vody a jejím rozvodem, energie spojená s provozem čistíren odpadních vod, chemikálie nutné k čištění vody, opravy infrastruktury, likvidace kalů, poplatky za čerpání vody a vypouštění odpadních vod apod. K ceně vodného a stočného se dále připočítává daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Z velké části jsou náklady na výrobu a distribuci pitné vody a odvod a čištění odpadních vod fixní tj. nezávislé na množství produkce. Při poklesu odběru vody na straně odběratelů tedy nemůže dojít k odpovídajícímu poklesu ceny. Naopak cena vodného a stočného zpravidla dále roste, aby při této nižší produkci zůstaly fixní náklady pokryty. Vzhledem ke stáří a stavu vodovodních a kanalizačních řadů nelze předpokládat, že by tyto fixní náklady do budoucna klesaly. Spíše naopak, navíc se vstupem do EU přijala ČR závazky na vybudování a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury.

Sternberk2