Napojení na kanalizaci

Základní informace

 • investorem nově budované kanalizační přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejnou kanalizaci připojují
 • náklady spojené s opravou a údržbou kanalizační přípojky na veřejném pozemku hradí provozovatel
 • náklady spojené s rekonstrukcí kanalizační přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti
 • vlastníci objektů určených k demolici na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění kanalizační přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být předem písemně dohodnut s provozovatelem
 • provozovatel je účastníkem řízení v řízení o vydání stavebního povolení nebo územního souhlasu na kanalizační přípojku. Přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. V momentě napojení uzavře investor s provozovatelem písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace.
 • umístění kanalizační přípojky a revizní šachty navrhne projektant a předloží k odsouhlasení provozovateli

1. Kam se obrátit ?

V případě stanoviska a vyjádření k projektu na pana Lukáše Valoucha
email: valouch@vhs-sitka.cz
telefon: +420 585 004 415
mobil +420 731 505 948
Po - Pá: 6:30 - 15:00

v případě napojení nemovitosti na vedoucího provozu kanalizace a služeb Milana Vavrouška
email: vavrousek@vhs-sitka.cz
telefon: +420 585 004 419
mobil: +420 734 447 391
Po - Pá: 6:30 - 15:00

2. Jak postupovat při napojení?

 • u naší společnosti zjistit polohu a ověřit si možnost připojení na veřejnou kanalizaci (kapacita, technický stav, atd.). Pokud je připojení možné, zajistit zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky a dokumentaci odsouhlasit naší společností
 • zajistit vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků, vyřídit povolení rozkopávek pokud to bude navržená trasa vyžadovat
 • vyřídit stavební povolení, územní souhlas u příslušného stavebního úřadu
 • uzavřít smlouvu na realizaci přípojky s dodavatelskou firmou
 • v průběhu realizace respektovat podmínky stavebního povolení a připojovacích podmínek daných naší společností (kontrola připojení na stoku, provedených prací před záhozem)
 • po dokončení přípojky zajistit případné kolaudační rozhodnutí
 • před podáním žádosti započetí s užíváním stavby, popř. kolaudačního rozhodnutí, nebo kolaudačního souhlasu kanalizační přípojky předat naší společnosti dokumentaci skutečného zaměření vodovodní přípojky odborným geodetem.
 • odvádění odpadních vod je možné až po podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace.

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

2. 9. 2019
Dne 9. září 2019 v době od 9:00 do 11:00 bude v Hlásnici z důvodu čištění akumulační komory... čtěte dál

19. 8. 2019
Dne 29. 8. 2019 v době od 8.30 do 11.00 bude z důvodu nutné opravy redukčního ventilu přerušena... čtěte dál

30. 11. 2018
Ceník vodného a stočného zůstává až na obce Paseka a Újezd stejný, jako byl v roce 2018.  U... čtěte dál

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál